Bokken training aid videos

Morihiro Saito sensei

7 Ken Suburi Slow Motion

Morihiro Saito sensei

7 Bokken Awase

Morihiro Saito sensei

5 Kumitachi

Morihiro Saito sensei

5 Kumitachi explained

Morihiro Saito sensei

Ki Musubi no tachi Kumitachi

Vintage bokken videos

Morihiro Saito sensei

Bokken training video: part 1

Morihiro Saito sensei

Bokken training video: part 2